image banner
Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 131
Tải về 1
45-KL/TW 17/11/2022 Kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 80
Tải về 0
Số 246 /TB-VPCP 12/08/2022 Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 16 của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương
Lượt xem: 116
Tải về 0
Số 18-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước có thu nhập cao"
Lượt xem: 121
Tải về 2
Số 19-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 139
Tải về 3
Số 20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 111
Tải về 1
21-NQ/TW 16/06/2022 Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 188
Tải về 13
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 120
Tải về 0
73/TB-VPCP 15/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch
Lượt xem: 126
Tải về 0
342/QĐ-TTg 15/03/2022 Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 136
Tải về 0
126/CĐ-TTg 12/02/2022 Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 168
Tải về 0
48-QĐ/TW 20/12/2021 Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
Lượt xem: 531
Tải về 11
47-QĐ/TW 20/12/2021 Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
Lượt xem: 164
Tải về 7
693-QĐ/VPTW 15/12/2021 Quy định về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng
Lượt xem: 184
Tải về 11
11-CT/TW 08/12/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 143
Tải về 0
31-HD/BTGTW 24/11/2021 Về công tác Khoa giáo năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
30-HD/BTGTW 22/11/2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Lượt xem: 149
Tải về 0
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm
Lượt xem: 145
Tải về 3
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Lượt xem: 177
Tải về 3
01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 107
Tải về 1
1234