image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1427
  • Trong tuần: 10 264
  • Tất cả: 567555
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (13/10/2020 01:55 PM)

* Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (tại Điều 5 - Quy định số 02, ngày 07 tháng 10 năm 2015 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Ban, Văn phòng Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020)


CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI:

        1- Chức năng

        1.1- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp (gọi tắt là Ban Kiểm tra) là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

        1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Khối.

        2- Nhiệm vụ

        2.1- Tham mưu, đề xuất

        - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đề án trình Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối.

        - Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32 - Điều lệ Đảng. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và nhiệm vụ do Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định.

        - Phối hợp với các Ban Đảng, giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 -Điều lệ Đảng) và giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

        - Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Khối; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

        - Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối.

        2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

        Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và các vấn đề liên quan khác của Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

        2.3- Thẩm định, thẩm tra

        Các Đề án, văn bản của các ban và Đoàn Khối về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối.

        2.4- Phối hợp

        - Phối hợp với các Ban, Văn phòng Đảng ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Khối. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

        - Phối hợp với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Đảng ủy Khối và cấp  ủy trực thuộc.

        2.5- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao:

        - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

        - Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

        - Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối khi cần thiết.

        - Theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Khối.

        - Tham mưu Ban Thường vụ về việc thực hiện Quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy và các Tổng công ty có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối theo khối được phân công theo dõi.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

 

        3- Tổ chức bộ máy: Biên chế  03 đồng chí chuyên trách, gồm:

        - 1 Chủ nhiệm

        - 1 Phó Chủ nhiệm

        - 1 Ủy viên