image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 8 952
  • Tất cả: 567710
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (13/10/2020 02:00 PM)

* Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI:

        1- Chức năng

        1.1- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ và công tác dân vận.

        1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ Khối.

        2- Nhiệm vụ

        2.1- Tham mưu, đề xuất

        - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trong doanh nghiệp; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng kịp thời báo cáo, tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nhiệm vụ, biện pháp giải quyết.

        - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo.

        - Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

        2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

        - Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, và các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Khối về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối trong lĩnh vực tuyên giáo.

        - Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới.

        - Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

        2.3- Thẩm định, thẩm tra

        Đề án, văn bản của các cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Khối có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Khối, tổ chức cơ sở trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

        2.4- Phối hợp

        - Các Ban, Văn phòng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.

        Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ sở theo phân công theo dõi.

        - Lập kế hoạch bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị theo Quyết định 54 của Bộ Chính trị (khoá VIII). Phối hợp với các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối khảo sát, lập danh sách, tổ chức mở lớp theo đúng đối tượng, cùng Văn phòng quyết toán các lớp học theo đúng nguyên tắc tài chính.

        2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao

        - Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Đảng ủy Khối đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Khối; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

        - Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ sở, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        - Nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

        - Tham mưu nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp, là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp.

        - Tham mưu thực hiện công tác giáo dục phổ biến pháp luật.

        - Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ khối.

        - Tham mưu Ban Thường vụ về việc thực hiện Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các Tổng công ty có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối theo khối được phân công theo dõi.

        - Theo dõi (chuyên quản) một số tổ chức cơ sở đảng theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động của cơ sở theo chủ trương của Đảng uỷ.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

        3- Tổ chức bộ máy: Biên chế của Ban có 4 đồng chí, được bố trí như sau:

        - 01 Trưởng ban,

        - 01 Phó ban

        - 02 chuyên viên.