image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 36
 • Hôm nay: 1460
 • Trong tuần: 10 297
 • Tất cả: 567588
 • 17/05/2023

  “Nói đi đôi với làm” - Một chỉ dẫn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và thực hành đạo đức

  “Nói đi đôi với làm” là một trong những nguyên tắc căn bản của đạo đức cách mạng, là biểu hiện sinh động, cụ thể của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hành thường xuyên, hằng ngày trong công việc và đời sống. Vì vậy, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm” là nhiệm vụ quan trọng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phấn đấu, thực hiện.

 • 09/05/2023

  Vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người”

  Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.

 • 01/05/2023

  Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ta về tư tưởng trong thời kỳ mới

  Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, vì Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề sống còn, là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 • 24/03/2023

  Nhiều vấn đề mới nảy sinh làm cán bộ chưa dám đổi mới, e ngại bị kỷ luật

  Nhiều vấn đề mới nảy sinh dễ gây rủi ro khiến cho cán bộ còn chưa phát huy được hết năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thậm chí còn e ngại bị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc xử lý kỷ luật.

 • 05/03/2023

  Nêu gương - một phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

  Nêu gương là một phương thức quản trị xã hội trong các lý thuyết triết học, chính trị từ rất lâu của loài người. Nêu gương cũng là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng ta; là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng...

 • 28/02/2023

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm, yêu cầu về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc; qua đó, thể hiện một trí tuệ uyên bác, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, phẩm chất đạo đức mẫu mực của một lãnh tụ kiệt xuất. Hiện nay, những chỉ dẫn đó của Người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 • 20/02/2023

  Đảng Cộng sản Việt Nam: Một Đảng hiện thân “là đạo đức, là văn minh”

  Luận điểm “Đảng ta là đạo, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cắt nghĩa từ những chiều cạnh, những phương diện khác nhau. Bài viết góp phần làm rõ hơn phẩm cách “đạo đức”, “văn minh” của toàn Đảng và mỗi đảng viên; qua đó, khẳng định tính tiền phong, gương mẫu, vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền cũng như bản chất của một mác-xít-xít chân chính. 

 • 19/02/2023

  Tự phê bình và phê bình để phòng ngừa suy thoái

  Để phòng ngừa suy thoái, ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong Đảng, đã đến lúc không chỉ phòng ngừa, mà cần quyết liệt chủ động tấn công, không để các mầm bệnh có cơ hội phát sinh, lây lan trong “cơ thể Đảng”.

 • 07/02/2023

  Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với nhân dân

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo rất quan trọng của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Hành động gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chính là “mệnh lệnh không lời”, trực tiếp truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhân dân học tập, noi theo; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.  

 • 21/01/2023

  Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó, Người chú trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm nêu gương và có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh của mình. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện phát triển mới đặt ra yêu cầu phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng đó của Người.