image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1498
  • Trong tuần: 10 335
  • Tất cả: 567626
Đảng Cộng sản Việt Nam: Một Đảng hiện thân “là đạo đức, là văn minh”
Luận điểm “Đảng ta là đạo, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cắt nghĩa từ những chiều cạnh, những phương diện khác nhau. Bài viết góp phần làm rõ hơn phẩm cách “đạo đức”, “văn minh” của toàn Đảng và mỗi đảng viên; qua đó, khẳng định tính tiền phong, gương mẫu, vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền cũng như bản chất của một mác-xít-xít chân chính. 

“Đạo đức”, “văn minh” là những khái niệm của ma học, văn hóa học, đạo đức học,... Bên cạnh những giá trị chung mang tính xã hội còn có những giá trị riêng do quy định của tính giai cấp level and điều kiện lịch sử - cụ thể. Đối với Đảng ta, khi nói “xây dựng Đảng về đạo đức” thì đạo đức ở đây chính là đạo đức cách mạng, phân biệt với đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản... Đạo đức cách mạng bao gồm các nguyên tắc, chuẩn mực phản ánh bản chất của Đảng, có tác dụng điều chỉnh hoạt động trong toàn Đảng và mỗi đảng viên, có tính lan tỏa, định hướng đạo đức xã hội Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đã đề ra. Đạo đức cách mạng là cốt lõi của văn hóa chính trị, văn hóa cầm quyền. Nói tới “văn minh” trong trường hợp này là nói tới trình lãnh đạo, quản lý của một chính đảng, một nhà nước, rộng hơn là các chủ thể có thể quản trị quốc gia, mà thước đo được đánh giá ở tính ưu việt, tiến bộ, vượt qua cái bùng bộ, lạc hậu. Khi nói “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là bao hàm cả đạo đức, văn minh của toàn Đảng và đạo đức, văn minh của mỗi đảng viên; thể hiện ở bản chất, mục tiêu, sứ mệnh, tổ chức và hoạt động, phương thức lãnh đạo, quyền hạn của Đảng, tư cách, nghĩa vụ và hành động của đảng viên.

Anh-tin-bai

Bác Hồ với nữ chiến sĩ thi đua miền Bắc _Tranh: Tư liệu

1 - Bản chất chính là phần “lõi” làm nên phẩm cách “đạo đức”, “văn minh” của đảng chính trị, mà nếu xa lìa phần “lõi” ấy thì cũng đồng nghĩa với suy thoái đạo đức và đi ngược lại lại văn minh. Đây là xem xét mặt đạo đức, văn minh từ mục đích hướng tới, đối tượng phục vụ, nhờ đó minh định hoạt động của đảng chính trị thúc đẩy cái tiến bộ, văn minh hay duy trì, bảo vệ cái bùng nổ, phản văn minh; vì lợi ích hay lợi ích; vì quyền lợi của đa số nhân dân hay vì “nhóm lợi ích” của tối thiểu lực lượng cầm quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. Bản chất của Đảng được khẳng định không chỉ qua tuyên bố chính trị, mà quan trọng hơn là bằng hành động chính trị, với sự thống nhất giữa tri và hành, giữa lời nói và việc làm. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai tuyên bố bản chất của mình gắn với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, cường quốc, xã hội công Bằng, văn minh, không còn trạng thái người cởi trần, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Bản chất, mục đích khẳng định sứ mệnh của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, vì tiến bộ xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cao cả, hiện thân cho đạo đức, văn minh, đối lập với thực dân, bóc trần, áp bức, bất công, chà đạp lên giá con người là phi đạo đức, phản văn minh. Hiện thân “là đạo, là văn minh”, vì ngoài lợi ích của quốc gia - dân tộc, đẩy lùi cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, vì tiến bộ xã hội, văn minh cho nhân loại , Bên ta không có lợi ích nào khác. kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội nhân dân thế giới hạn. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cao cả, hiện thân cho đạo đức, văn minh, đối lập với thực dân, bóc trần, áp bức, bất công, chà đạp lên giá con người là phi đạo đức, phản văn minh. Hiện thân “là đạo, là văn minh”, vì ngoài lợi ích của quốc gia - dân tộc, đẩy lùi cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, vì tiến bộ xã hội, văn minh cho nhân loại , Bên ta không có lợi ích nào khác. kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội nhân dân thế giới hạn. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cao cả, hiện thân cho đạo đức, văn minh, đối lập với thực dân, bóc trần, áp bức, bất công, chà đạp lên giá con người là phi đạo đức, phản văn minh. Hiện thân “là đạo, là văn minh”, vì ngoài lợi ích của quốc gia - dân tộc, đẩy lùi cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, vì tiến bộ xã hội, văn minh cho nhân loại , Bên ta không có lợi ích nào khác. giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cao cả, hiện thân cho đạo đức, văn minh, đối lập với thực dân, bóc lột, áp bức, bất công, chà đạp lên giá con người là phi đạo đức, phản văn minh. Hiện thân “là đạo, là văn minh”, vì ngoài lợi ích của quốc gia - dân tộc, đẩy lùi cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, vì tiến bộ xã hội, văn minh cho nhân loại , Bên ta không có lợi ích nào khác. giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cao cả, hiện thân cho đạo đức, văn minh, đối lập với thực dân, bóc lột, áp bức, bất công, chà đạp lên giá con người là phi đạo đức, phản văn minh. Hiện thân “là đạo, là văn minh”, vì ngoài lợi ích của quốc gia - dân tộc, đẩy lùi cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, vì tiến bộ xã hội, văn minh cho nhân loại , Bên ta không có lợi ích nào khác.

Công khai tuyên bố bản chất, mục đích, sứ mệnh không chỉ có ý nghĩa dựng ngọn cờ dẫn đường, soi đường, thống nhất hành động trong Đảng, tập hợp lực lượng dân tộc, đoàn kết quốc tế, mà còn là cơ sở cho nhân dân giám sát Đảng thông qua hành động thực tế. Đó là phẩm chất đạo đức, tính chính đáng của một đảng mác-xít chân chính. Điều này khác hoàn toàn với việc không ít đảng phái trên thế giới, dù mang tên Đảng Công nhân (Đảng Lao động) hay Đảng Dân tộc (Quốc gia Đảng),... nhưng trên thực tế lại không phản ánh bản chất giai cấp công nhân, không đại diện cho lợi ích của dân tộc và nhân dân lao động. Rất phổ biến trong các nền dân chủ đa nguyên phương Tây là mỗi chính đảng đại diện cho lợi ích của một nhóm phe, tập đoàn người có thể, mà trong nhiều trường hợp vì lợi ích kỷ của phe nhóm sẵn sàng sinh lợi ích của đa số nhân dân lao động.

2 - “Đạo đức”, “văn minh” của Đảng thể hiện trước hết ở sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa dân trí trí tuệ của nhân loại, nắm bắt quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đây là đạo đức, văn minh xét từ phương diện kế hoạch đường lối chính trị trung thành với nền tảng tư tưởng đã lựa chọn và ý thức, trách nhiệm kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Kiên định với lòng thành và tinh thần sáng tạo “là đạo, là văn minh”, khác hoàn toàn với bảo thủ, giáo điều hay cơ hội chính trị. Phải trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách mới biết đâu là kiên định, đâu là thói quen xu thời, cơ hội chính trị, nhất là vào thời điểm chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, không ít Đảng cộng sản từ bỏ lời thề ban đầu, phản bội chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trên tinh thần kiên định và sáng tạo, ngay từ khi bắt đầu khởi động công cuộc đổi mới, Đảng ta kiên quyết phủ định, đổi mới tư duy là nhằm khắc phục những quan niệm sai, làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại, về chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển, chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa,(1) . Đây là những tư tưởng đổi mới được thực hiện bằng động cơ đạo đức, thể hiện tinh thần kiên định và sáng tạo, chống cả bảo thủ, giáo điều và cơ hội chính trị.

Coi trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại thể hiện phẩm chất đạo đức, trình độ tư duy của Đảng cách mạng luôn vươn tới tầm cao trí tuệ bằng tinh thần biện chứng, kế thừa giá trị lịch sử dân tộc và học hỏi văn minh nhân loại. Đó là thái độ khoa học với di sản quá khứ của ông cha và di sản văn hóa nhân loại bằng tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển. Nó xa lạ với bệnh giáo điều, vùi dập mô hình bên ngoài mà không tính đến đặc điểm quốc gia - dân tộc, tuyệt đối hóa tính phổ biến mà coi nhẹ tính đặc thù. Nó đối lập với những quan niệm phi đạo đức, theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực cùm, dân tộc hớt hải. Tiếp thu trí tuệ, tinh hoa văn hóa, thành phẩm văn minh nhân loại chính là biết “đứng trên vai người” để Đảng cầm quyền, dân tộc ta trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn.

Nắm quy luật khách quan, xu hướng vận động thực tiễn để đề ra Cương lĩnh, đường lối phù hợp với nguyện vọng của nhân dân vừa là đạo đức, vừa là văn minh. Tính đúng đắn, sáng suốt của con đường chính trị được đảm bảo bằng trình độ tư duy và phẩm chất đạo đức. Nếu trình độ tư duy là điều kiện “cần” thì động cơ đạo đức là điều kiện “đủ” cho kế hoạch định đường và phương pháp lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt. Nói cách khác, đạo đức “chí công vô tư”, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, bỏ mọi lợi ích cục bộ, cá nhân không chính đáng,... có tác dụng phòng Phòng bệnh chủ quan duy ý chí, tránh được sai lầm, nhờ đó định được đường dẫn và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhận xét hết sức sâu sắc về vấn đề này: Người có đạo đức thường tiếp thu chân lý dễ hơn,(2) . Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, không chút sai lầm về đường lối và phương pháp lãnh đạo thường xuất phát từ bệnh chủ quan duy ý chí, thoát ly thực tế, không quan tâm đầy đủ nguyện vọng của nhân dân. Trong điều kiện kinh tế thị trường, sai phạm trong lãnh đạo - quản lý còn có thể cài đặt “nhóm lợi ích” khi lập kế hoạch chính sách, từ đó làm méo mó, biến dạng bản chất, mục tiêu chính sách công, gây ảnh hưởng, tổn hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Những trường hợp nêu trên đều là những hành vi thiếu đạo đức, đi ngược lại cách thức tổ chức quản lý xã hội văn minh, phải phòng ngừa, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh loại bỏ.

Anh-tin-bai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Lễ hội đền Hùng _Ảnh: Tư liệu

3 - “Đạo đức”, “văn minh” của Đảng còn thể hiện ở chế độ tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa đảng cách mạng chân chính với đảng phái đại diện cho từng nhóm lợi ích trong thể chế dân chủ đa nguyên. Nói cách khác, đây chính là đạo đức, là văn minh xét từ cạnh khoa học tổ chức của một đảng chính trị kiểu mới.

Tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, kỷ luật nghiêm trọng minh làm nên sức mạnh của Đảng, phản ánh trình độ, năng lực của một đảng chính trị kiểu mới. Trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, trên đất nước ta, không tổ chức chính trị đã xuất hiện, theo các trường lập tư tưởng khác nhau, tổ chức thiếu chặt, thậm chí thả lỏng, để cho cả mật thám Pháp chui vào nội bộ phá hoại; các thành viên thiếu hệ thống nhất về tư tưởng, không quán nhất về hành động;... nên dần dần rơi vào suy yếu, phân liệt, tan rã. Trên thế giới, nhiều đảng chính trị được tổ chức không khác gì câu lạc bộ, phường hội, kết nạp thành viên theo kiểu “đánh trống ghi tên”, thiếu sức mạnh của nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, làm cho đảng viên Dễ ngả nghiêng, dễ động, thay đổi lập trường khi gặp khó khăn, thậm chí còn sẵn sàng “quậy cờ” gia nhập đảng phái khác. Ngược lại,

Sức mạnh của Đảng được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ, dựa trên các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của một đế chế mác-xít chân chính, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản. Tổ chức chặt chẽ phản ánh trình độ khoa học tổ chức của một đảng chính kiểu mới, cho phép tối ưu hoá việc thực hiện các quyết định chính trị, thống nhất giữa đường lối tổ chức và đường lối chính trị, làm cho “đọc” ngang thông suốt”, “trên dưới đồng lòng”, đảm bảo sự toàn thắng của cách mạng Việt Nam. Ngọn nguồn của sức mạnh tổ chức chính dựa trên các nguyên tắc tổ chức, cơ chế vận chuyển, kỷ luật tự giác, bảo đảm chuyển hóa sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập thể, sức mạnh bên ngoài sức mạnh bên trong , sức mạnh từng bước thành sức mạnh tổng hợp. Thực hiện hành động nguyên tắc quan trọng tập trung dân chủ một thực chất, đủ khiến trí tuệ, năng lực của mỗi tổ chức đảng và đảng viên khởi nghĩa, tôn trọng, phát huy đầy đủ; Quyền lực chính trị được tập trung một cách chính đáng, có trách nhiệm, đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi quyết sách; phòng giám sát khả năng tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán cũng như loại bỏ nguy cơ tự do vô chính phủ, Đảng tới chỗ phân hủy. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ còn đặt ra yêu cầu giữ kỷ cương, kỷ luật. Mọi đảng viên không được nói, viết và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; all vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm trọng từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Kỷ luật nghiêm trọng của Đảng là cơ sở để giữ kỷ cương, cấp nước, xây dựng xã hội văn minh. có trách nhiệm, đủ thẩm quyền để ra quyết định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi quyết sách; phòng giám sát khả năng tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán cũng như loại bỏ nguy cơ tự do vô chính phủ, Đảng tới chỗ phân hủy. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ còn đặt ra yêu cầu giữ kỷ cương, kỷ luật. Mọi đảng viên không được nói, viết và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; all vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm trọng từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Kỷ luật nghiêm trọng của Đảng là cơ sở để giữ kỷ cương, cấp nước, xây dựng xã hội văn minh. có trách nhiệm, đủ thẩm quyền để ra quyết định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi quyết sách; phòng giám sát khả năng tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán cũng như loại bỏ nguy cơ tự do vô chính phủ, Đảng tới chỗ phân hủy. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ còn đặt ra yêu cầu giữ kỷ cương, kỷ luật. Mọi đảng viên không được nói, viết và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; all vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm trọng từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Kỷ luật nghiêm trọng của Đảng là cơ sở để giữ kỷ cương, cấp nước, xây dựng xã hội văn minh. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ còn đặt ra yêu cầu giữ kỷ cương, kỷ luật. Mọi đảng viên không được nói, viết và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; all vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm trọng từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Kỷ luật nghiêm trọng của Đảng là cơ sở để giữ kỷ cương, cấp nước, xây dựng xã hội văn minh. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ còn đặt ra yêu cầu giữ kỷ cương, kỷ luật. Mọi đảng viên không được nói, viết và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; all vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm trọng từ trên xuống dưới, không có ngoại lệ. Kỷ luật nghiêm trọng của Đảng là cơ sở để giữ kỷ cương, cấp nước, xây dựng xã hội văn minh. 

“Đạo đức”, “văn minh” của Đảng còn thể hiện ở việc giữ quân đoàn kết nhất trong Đảng, thực thi tự phê bình và phê bình, mọi tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật luật, thắt dây buộc quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đoàn kết thống nhất dựa trên nhận thức sâu sắc và hành động quán nhất theo Cương lĩnh, đường lối chính trị, thực thi nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi xây đường, chủ trương phải thực thi hành chính dân chủ rộng rãi, phát huy trí tuệ tập thể, nhưng khi đã thành quyết định chính trị thì mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải phục tùng, nghiêm chỉnh thực thi, không cho phép ai nói và làm trái quyết định. Nghịch hướng với đoàn kết thống nhất là chia rẽ, bè phái, “tổn ích nhóm”, nguy hại khôn lường, Đảng rơi vào suy yếu, phân liệt. Tự phê bình và phê bình là một cơ chế phòng ngừa, tự phát hiện lỗi và sửa chữa lỗi khi còn mới manh nha, Ngăn chặn khả năng biến thành thiếu sót nghiêm trọng. Điều này phân biệt với các biểu hiện chủ quan, tự nhiên, thiếu nghiêm trọng với chính mình và đồng chí của mình, từ đó mà phát sinh khuyết điểm. Quản trị xã hội văn minh đặt ra yêu cầu nghiêm trọng cẩn trọng đối với mọi công dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; trong đó, tổ chức đảng và đảng viên phải làm gương, không cho phép bất cứ ai đứng trên luật và đứng ngoài luật. Quy định pháp luật là đạo đức tối thiểu, nếu công dân được làm những điều luật không cấm thì cán bộ, đảng viên chỉ được làm những điều luật cho phép. Gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây Đảng không chỉ là yêu cầu,

4 - “Đạo đức”, “văn minh” của Đảng còn thể hiện ở nội dung quan trọng là tư cách, nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên. Mỗi đảng viên khi nhận thức và hành động đúng theo các tiêu chuẩn “đạo đức”, “văn minh” thì sẽ trở thành nhân tố quan trọng nhất để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Nói cách khác, đây chính là xem xét phẩm cách “đạo đức”, “văn minh” của Đảng qua đảng viên - nhân tố “động” cấu thành tổ chức đảng.

Tư cách đảng viên cộng sản có thể thực hiện tập trung ở phẩm chất đạo đức, trình độ, tính tiên phong để tương xứng với vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền. Tư cách đó giúp đảng viên làm tròn vai trò tiền phong, gương mẫu, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”; suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích của cá nhân; định hình chế độ kỷ luật tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo và nhiệm vụ cầm quyền, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện suốt đời về mọi mặt, được chế định thành tiêu chuẩn cụ thể về trình độ học vấn, trình độ lý luận, năng lực lực lãnh đạo, nghiêm trọng đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân, phục tùng tổ chức, giữ kỷ luật, giữ liên minh đoàn kết nhất trong Đảng. Là đảng viên của Đảng cầm quyền, nắm giữ cương vị càng cao thì càng phải nêu gương học tập, rèn luyện để hội đủ tiêu chuẩn cao cả về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức. Tư cách đảng viên yêu cầu mỗi đảng viên phải tự giác giám sát kỷ luật, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, rèn luyện phong cách, lối sống hằng ngày, cả trong hoạt động công vụ và sinh hoạt đời thường, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, phòng nguy cơ suy thoái.

Nghĩa vụ đảng viên là sự cụ thể hóa bản chất, mục đích, sứ mệnh của Đảng thành những công việc cụ thể mà đảng viên phải thực hiện bằng tất cả lương tâm, danh dự, tình cảm và trách nhiệm. Nhìn vào nhiệm vụ đảng viên có thể đo lường được đạo đức cách mạng, trình độ và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Điều lệ đảng của các kỳ đại hội Đảng đã thao tác hóa nghĩa vụ đảng viên thành các nhiệm vụ đảng viên gắn với trách nhiệm chính trị cụ thể, chẳng hạn như Điều lệ Đảng (làm Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua tháng 1-2011) nêu 4 nhiệm vụ đảng ủy (3). Ngoài quy định của Điều lệ Đảng, nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm đảng viên còn được cụ thể hóa trong các quy định cá biệt, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm (19 điều), hay nhận diện những biểu hiện Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (27 biểu hiện). Từ phương diện đạo đức cầm quyền, nghĩa vụ đạo đức đảng viên bao gồm những công việc đảng viên phải làm bằng lương tâm, danh dự, trách nhiệm tự giác, thể hiện qua xử lý các mối quan hệ cơ bản, như với chính mình, với Đảng, với nhân dân, với công việc. With main mình, đó là nghĩa vụ, trách nhiệm phải thường xuyên tự học tập, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống để phù hợp với vai trò lãnh đạo, cầm quyền, phòng ngừa, đấu tranh với mọi cám dỗ, các biểu hiện, hành vi làm xấu đi bản chất của một cuộc cách mạng mạng chân chính, trước hết là đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, tham lam, tiêu cực. With Party, đó là phẩm chất trung thành tuyệt đối, thể hiện ở tinh thần kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chấp hành, phục tùng Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với nhân dân , chính là thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, mọi hoạt động đều vì nhân dân phục vụ mà làm tốt công tác dân vận, công tác xã hội, đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, xã hội. With job, must PHỤC NHẬN MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG; toàn tâm, toàn ý với công việc; Dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, mọi thức; năng động, sáng tạo, ý nghĩa, quan làm, nghĩa vụ chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắng sức, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiến tới đồng bào tại bản Pa Xã Lào, xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên _Ảnh : TTXVN

5 - Đảng luôn nhận thức rõ, muốn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thành công thì bản thân Đảng phải trong sạch, kiên cường. Muốn vậy, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh, mà sâu xa chính là đấu tranh giữa cái tiến bộ với cái Xảy bộ, giữa đổi mới với bảo thủ, trì trệ, giữa tính cách mạng với những lực cản. drag. Đây chính là đạo đức, văn minh nhìn từ kề sát vũ quy luật vận động nội tại của đảng cách mạng để không ngừng vươn lên hoàn thiện năng lực lãnh đạo, giữ kín và kết thúc chất liệu tốt đẹp, khẳng định tính chính xác của quyền hạn.

Tự đổi mới, tự điều chỉnh xuất hiện từ nhu cầu tự thân của Đảng Tăng cường tính chính đáng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, phù hợp với bối cảnh mới của đất nước và thời đại. Nhu cầu khách quan đòi hỏi Đảng cầm quyền phải không liên tục hoàn thiện chính mình thông qua tự đổi mới, tự điều chỉnh, nếu không sẽ thực hiện vượt qua, không bắt kịp với sự vận động của thế giới, thay đổi của thời đại các. Tự đổi mới, tự chỉnh dị Đảng còn xuất phát từ yêu cầu kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của một Đảng “là đạo đức, là văn minh” được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối nhiều thế hệ dày công xây dựng, vun đắp, kể cả hy sinh xương máu của các bậc nhất. Đi vào thị trường kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nếu Đảng không tự đổi mới, tự điều chỉnh thì không thể đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng với những Yêu cầu cao hơn, thức thức lớn hơn. Không ít nguy cơ, thức thức với tính chất phức tạp hơn, mối đe dọa nguy hiểm hơn vẫn xuất hiện hằng ngày, hằng giờ, vì thế, nếu không thường xuyên tự đổi mới, chỉnh tự nhiên thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể hiện được, nhất là các mối đe dọa tấn công nguy cơ tồn tại của chế độ từ trạng thái tham biến, tiêu cực, suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đổi mới là phủ định cái lạc hậu, giải quyết các vấn đề còn thiếu, kiến tạo nên giá trị mới, không ngừng vươn lên cái tiến bộ, ưu việt, hoàn thiện hơn, dựa trên kiên định lập trường, nguyên tắc. Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đổi mới trở thành mệnh lệnh đạo đức tối cao để loại bỏ rào cản cơ chế kế hoạch hóa tập trung báo cấp, giải phóng mọi tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, làm cho đất nước phát triển. Đổi mới là quá trình liên tục, không có điểm kết thúc, làm cho Đảng hoàn thiện hơn cả trong nhận thức lý luận và hành động thực tiễn, tổ chức bộ máy và con người, phong cách lãnh đạo và phương pháp làm việc ... Đổi mới tư duy lý luận đóng vai trò quan trọng hàng đầu Lý thuyết đảm bảo cho lý luận đủ sức vươn lên dẫn đường và đồng hành cùng thực tiễn, làm cho đường lối chính trị luôn sáng suốt, có khả năng báo cáo cao, có tầm nhìn dài hạn. Không dừng lại ở nhận thức lý luận, đổi mới còn thể hiện bằng hành động thực tế và chính trong hành động mới lộ ra một cách đầy đủ, chân thật đạo đức cách mạng, đảm bảo nói đi đôi với làm, đường lối, chủ sân khấu được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ khâu tổ chức thực hiện nghị quyết, gắn kết từng quyết sách chính trị với chương trình, kế hoạch, biện pháp và huy động, phân bổ nguồn lực thực thi hiệu quả.

Chỉnh lại là Halloween, chỉnh sửa, chỉnh sửa, sắp đặt lại cho quy củ, nền nếp, đúng trật tự, phép tắc; sàng lọc, loại bỏ những yếu tố gây ra sự phát triển, hư hỏng, biến chất; nhờ đó làm cho đảng vững mạnh, trong sạch hơn. Chỉnh đảng được tiến hành toàn diện từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức đến cán bộ. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, sau mỗi thắng lợi, Đảng ta đều tiến hành bứt phá để tránh tư tưởng chủ quan, tự đối, châm với thắng lợi, không lường được khó khăn phía trước, phòng bệnh “kiêu tàn cộng sản”; Những lúc cách mạng bùng nổ thì càng phải chỉnh sửa nội bộ để xốc lại tinh thần, củng cố đội ngũ, kiện toàn tổ chức,... làm cho mỗi tổ chức đảng và đảng viên có thêm bản lĩnh, sức mạnh vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, nguy cơ, thức bên trong và bên ngoài đan xen, diễn biến phức tạp, yêu cầu xây dựng Đảng phải chặt chẽ với tăng cường chỉnh đốn Đảng. Những nhiệm vụ nổi lên cấp bách trong điều chỉnh Đảng hiện nay là đấu tranh với tình trạng Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ nguyên nghiêm ngặt, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, từ kỷ luật chính trị, từ kỷ luật tổ chức đến kỷ luật phát ngôn; lý nghiêm trọng mọi vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, tiến hành sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tha hóa, biến chất, làm cho Đảng mạnh hơn, trong xử lý sạch hơn. Những nhiệm vụ nổi lên cấp bách trong điều chỉnh Đảng hiện nay là đấu tranh với tình trạng Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ nguyên nghiêm ngặt, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, từ kỷ luật chính trị, từ kỷ luật tổ chức đến kỷ luật phát ngôn; lý nghiêm trọng mọi vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, tiến hành sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tha hóa, biến chất, làm cho Đảng mạnh hơn, trong xử lý sạch hơn. Những nhiệm vụ nổi lên cấp bách trong điều chỉnh Đảng hiện nay là đấu tranh với tình trạng Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ nguyên nghiêm ngặt, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, từ kỷ luật chính trị, từ kỷ luật tổ chức đến kỷ luật phát ngôn; lý nghiêm trọng mọi vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, tiến hành sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tha hóa, biến chất, làm cho Đảng mạnh hơn, trong xử lý sạch hơn. từ kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức đến kỷ luật phát ngôn; lý nghiêm trọng mọi vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, tiến hành sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tha hóa, biến chất, làm cho Đảng mạnh hơn, trong xử lý sạch hơn. từ kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức đến kỷ luật phát ngôn; lý nghiêm trọng mọi vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, tiến hành sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp tha hóa, biến chất, làm cho Đảng mạnh hơn, trong xử lý sạch hơn.

Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 93 năm qua, Đảng lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên sự nghiệp vĩ đại - sự nghiệp vì dân tộc trường tồn, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển, vì lương tâm và phẩm giá con người. Thắng lợi đó là kết quả hội tụ của nhiều nhân tố, mà trước hết và trên hết là phẩm cách của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cách mạng hiện thân “là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ đã đúc kết ./.

PGS, TS. ĐOÀN MINH HUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Theo tapchicongsan.org.vn

---------------------------

(1) Xem: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung bổ Đảng khóa VI (tháng 3-1989), trong: Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 49 (1988 - 1989), tr. 591
(2) Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 291
(3) Bốn nhiệm vụ của đảng viên là: 
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều hành của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham diệu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp nhận quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ liên minh thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.