image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1370
  • Trong tuần: 10 207
  • Tất cả: 567498
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Văn phòng Đảng ủy Khối (13/10/2020 02:02 PM)

* Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Văn phòng Đảng ủy Khối 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI:

        1- Chức năng

          1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.

          1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Đảng ủy; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

        2- Nhiệm vụ

        2.1-  Tham mưu, đề xuất

        - Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

        - Chương trình công tác hàng quý, hàng năm, hàng tháng của Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

        - Chương trình công tác hàng tuần của Thường trực Đảng ủy Khối.

        - Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

        2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

        - Hướng dẫn, phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tài chính cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

        -  Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng Đảng phí của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

        - Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

        2.3- Thẩm định, thẩm tra

        - Văn bản của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối có liên quan thẩm định nội dung văn bản khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

        2.4- Phối hợp

        - Phối hợp các Ban, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy Khối.

        - Phối hợp các Ban xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối.

        - Phối hợp các Ban, cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy Khối.

        - Phối hợp các Ban và các cơ quan, tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội.

        2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

        - Là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.       

        - Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; các lớp học, tập huấn; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các Ban; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

        - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ và Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin cho cấp uỷ các cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo quy định.

        - Tham mưu Ban Thường vụ về việc thực hiện Quy chế phối hợp với Cục Thuế, BHXH tỉnh và các Tổng công ty có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối theo khối được phân công theo dõi.

        - Tham mưu, tổng hợp việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thuế của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

        - Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

        - Giúp Đảng ủy Khối thực hiện công tác tiếp dân, đối nội, đối ngoại, thi đua khen thưởng của Cơ quan.

        - Tiếp nhận, đăng ký đơn, thư của cán bộ, đảng viên và quần chúng gửi đến Đảng ủy Khối (trừ các đơn thư gửi trực tiếp cho Thường trực hoặc UBKT Đảng ủy Khối) trình Thường trực Đảng ủy Khối để chỉ đạo.

        - Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng ủy Khối và của Văn phòng Đảng ủy Khối. Thống nhất quản lý in sao, phát hành các loại văn bản của cấp trên và của Đảng ủy Khối khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối; quản lý con dấu; tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

        - Quản lý tài sản, tài chính; bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

        - Theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được giao.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

       

        3- Tổ chức bộ máy: Văn phòng Đảng ủy Khối có 5 biên chế:

          - 01 Chánh Văn phòng.

          - 01 Phó Chánh văn phòng.

          - 01 Kế toán kiêm quản trị mạng.

          - 01 Văn thư, lưu trữ, phục vụ

          - 01 lái xe

          - Ngoài ra hợp đồng với 2 lao động để bảo vệ và vệ sinh cơ quan.

        Từng thời gian và yêu cầu công tác của Văn phòng, Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chuyên viên trong Văn phòng.